Azechi kiyochi

Updating new Azechi kiyochi series...